Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Grudziądzki Klub Motocyklowy Spółka Akcyjna
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku


UCHWAŁA Nr 26/2020-2021

Rady Nadzorczej

Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

z siedzibą w Grudziądzu

z dnia 4.07.2021 roku

w sprawie: ustalenia zasad wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki Akcyjnej za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku

Na podstawie § 20 pkt 7 Statutu Spółki i pkt V „Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy-Miasta Grudziądz” (załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Grudziądza nr 420/2017 z dnia 10 października 2017 roku w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego)

Rada Nadzorcza postanawia:

§1

Określa się zasady wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki Akcyjnej za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku.

1.Termin wykonania badania ustala się na dzień:

1) 31.01.2022 roku - za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku,

2) 31.01.2023 roku - za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku.

2. Pozostałe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

 1. obecność kluczowego biegłego rewidenta w siedzibie Spółki w trakcie badania w ilości 2 dni roboczych, za każdy badany rok obrachunkowy;

 2. przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych w formie tzw. listów intencyjnych informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;

 3. obecność kluczowego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej, której przedmiotem jest opiniowanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej, której przedmiotem jest opiniowanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku;

 4. opcjonalnie obecność kluczowego biegłego rewidenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku.

3.Warunki udziału w postępowaniu i zasady oceny ofert:

1) posiadanie uprawnień do wykonywania działalności;

2) posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;

3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym lub osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia;

 1. posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o

sumie ubezpieczenia odpowiadającej wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 11 maja 2017 r.

o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

4.Oferta na badanie sprawozdania finansowego winna zawierać:

 1. formularz ofertowy - wypełniony wg wzoru ustalonego przez Spółkę, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 3. wskazanie kluczowego biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego

 4. dokument potwierdzający wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

 5. dokument potwierdzający wpis biegłego Rewidenta, o którym mowa w pkt 3, na listę biegłych rewidentów

 6. oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 7. oświadczenie o spełnieniu przez kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt 3 ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 8. wykaz wykonanych usług (co najmniej trzy usługi) polegających na badaniu sprawozdania finansowego na rzecz podmiotów branży sportowej, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem opublikowania ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączonymi dowodami należycie wykonanych usług (referencje podmiotów na rzecz których usługi były realizowane)

 9. kserokopię polisy potwierdzającej, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia odpowiadającej wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

 10. harmonogram prac określający metody i terminy prac związanych zbadaniem sprawozdania finansowego

 11. projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w zapytaniu ofertowym

5.Ocena ofert nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą: „spełnia - nie spełnia”.

6. Kryterium wyboru biegłego rewidenta będzie: 100 % cena oferty brutto.

7. Ocenie i porównaniu zostaną poddane tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

8.Rada Nadzorcza dokona wyboru oferty, biorąc pod uwagę cenę ofertową oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

9.Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

10. Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz za rok obrotowy trwający od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku nastąpi w drodze zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej BIP Spółki oraz w drodze skierowania zapytania ofertowego na badanie sprawozdania finansowego spółki za wskazane lata obrotowe do minimum pięciu firm audytorskich. Treść ogłoszenia o naborze ofert/ zapytania ofertowego stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

11.Wyniki postępowania zostaną opublikowane na stronie internetowej :bip.gkm.grudziadz.pl w terminie 3 od dnia otwarcia ofert.

§2

Ze względu na sytuację ekonomiczną Spółki odstępuje się od ogłoszeń prasowych dotyczących wyboru firmy audytorskiej w dzienniku regionalnym lub lokalnym.

§3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. w Grudziądzu

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie wyników głosowania Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

3 członków Rady Nadzorczej brało udział w głosowaniu nad treścią uchwały.

Głosy oddane przez członków Rady Nadzorczej:

a) liczba głosów oddanych „za uchwałą” - 3

b) liczba głosów oddanych „przeciw uchwale” - 0

c) liczba głosów „wstrzymujących się” - 0

….................................. ….................................... ….......................................

Przewodniczący Wiceprzewodniczący Sekretarz

Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Stanisław Wajsgerber Zbigniew Fiałkowski Zdzisław Cichoracki

Uzasadnienie

Zgodnie art.64 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z dnia 1.02.2021 roku, Dz.U. z 2021 roku, poz. 217) badaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność, m.in. spółek akcyjnych z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji. Na podstawie natomiast § 20 pkt 7 Statutu Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. do kompetencji Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.

Stosownie do treści pkt V ppkt 3 „Zasad Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy- Miasta Grudziądz”, stanowiących załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Grudziądza Nr 420/2017 z dnia 10 października 2017 roku (zwanych dalej Zasadami Nadzoru Właścicielskiego) Rada Nadzorcza dokonuje wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego podmiotu po przeprowadzeniu postępowania mającego na celu wybór niezależnego i bezstronnego biegłego rewidenta oraz wyboru oferty, której cena uwzględnia zakres prac do wykonania, pozycję rewidenta na rynku usług oraz znajomość przez rewidenta branży, w której działa spółka. Zgodnie z pkt V ppk 7 Zasad Nadzoru Właścicielskiego wybór biegłego rewidenta winien być poprzedzony uchwałą Rady Nadzorczej spółki, określającą:

a) kryteria wyboru biegłego rewidenta oraz sposobu oceny ofert na badanie sprawozdania,

b) zdefiniowanie rodzaju mediów (tradycyjne, interaktywne), w których zostanie zamieszczone ogłoszenie o naborze ofert,

c)treść ogłoszenia zawierającego zaproszenie do składania oferty na badanie sprawozdania oraz definiującego warunki przeprowadzenia badania określone przez Radę.

Zgodnie z pkt V ppkt 6 Zasad Nadzoru Właścicielskiego dopuszcza się odstąpienie od ogłoszeń prasowych dotyczących wyboru biegłego rewidenta, mając na uwadze trudną sytuację ekonomiczną spółki. Wniosek w powyższej sprawie Przewodniczący Rady składa do Biura Nadzoru Właścicielskiego.

Pismem z dnia 2.07.2021 roku Dyrektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w odpowiedzi na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wyraziła zgodę na odstąpienie od ogłoszeń prasowych przy wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku.

W związku z powyższym podjęcie uchwały przez Radę w powyższym zakresie jest konieczne i zasadne.

Załącznik

do Uchwały Nr 26/2020-2021

Rady Nadzorczej Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

z dnia 4.07.2021 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT / ZAPYTANIE OFERTOWE nr…/2020-2021

Zamawiający - Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. z siedzibą w Grudziądzu (86-300 Grudziądz) przy ul. Hallera 4 zaprasza firmy audytorskie do złożenia oferty na usługę badania sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku.

Specyfikacja zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki Akcyjnej za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku, a także sporządzenie sprawozdań z badania określających sytuację finansową spółki oraz jej wynik finansowy.

II. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

 1. 31.01.2022 roku - za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku.

 2. 31.01.2023 roku - za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku.

III. Kryteria wyboru firmy audytorskiej:

Cena brutto - 100%

IV. Minimalne wymagania wobec firmy audytorskiej:

1)obecność kluczowego biegłego rewidenta w siedzibie Spółki w trakcie badania w ilości 2 dni roboczych, za każdy badany rok obrachunkowy;

2)przekazywanie do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych w formie tzw. listów intencyjnych informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki;

3) obecność kluczowego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki na posiedzeniu Rady Nadzorczej, której przedmiotem jest opiniowanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej, której przedmiotem jest opiniowanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku;

4)opcjonalnie obecność kluczowego biegłego rewidenta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, którego przedmiotem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku.

Koszty uczestnictwa i czynności, o których mowa powyżej, ponosi firma audytorska

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 16 lipca 2021 roku do godź 15.00.

Decydujące znaczenie dla zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu ofert do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Akceptowalne formy składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego ul. Hallera 4 86-300 Grudziądz osobiście, drogą pocztową/kurierem. Oferty nadesłane pocztą/za pośrednictwem kuriera będą rozpatrywane pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego w terminie określonym w pkt V.

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej „Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A. ul. Hallera 4 86-300 Grudziądz, nazwa i adres oferenta z dopiskiem „Oferta na usługę badania sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku”

VII. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać w szczególności:

1) formularz ofertowy - wypełniony wg wzoru ustalonego przez Spółkę, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

3)wskazanie kluczowego biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego

4) dokument potwierdzający wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

5) dokument potwierdzający wpis biegłego Rewidenta, o którym mowa w pkt 3, na listę biegłych rewidentów

6)oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

7)oświadczenie o spełnieniu przez kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt 3 ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

8)wykaz wykonanych usług (co najmniej trzy usługi) polegających na badaniu sprawozdania finansowego na rzecz podmiotów branży sportowej, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem opublikowania ogłoszenia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z załączonymi dowodami należycie wykonanych usług (referencje podmiotów na rzecz których usługi były realizowane)

9)kserokopię polisy potwierdzającej, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia odpowiadającej wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

10)harmonogram prac określający metody i terminy prac związanych zbadaniem sprawozdania finansowego

11) projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w zapytaniu ofertowym

VIII. Dodatkowe informacje:

1) Badaniu metodą pełną podlegać będą co najmniej dokumenty związane z pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi, kosztami i przychodami finansowymi, zyskami i stratami nadzwyczajnymi, rezerwami i odpisami aktualizacyjnymi. Jednocześnie Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo rozszerzenia obszaru badania metodą pełną w drodze stosownej uchwały;

2)Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty;

3) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;

4)Oferty nie spełniające wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane;

5)Rada Nadzorcza dokona oceny i wyboru oferty na podstawie złożonych dokumentów, biorąc pod uwagę kryteria oceny ofert;

6) Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, względnie o zamknięciu postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru jakiejkolwiek ofertyza pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: bip.gkm.grudziadz.pl, najpóźniej w terminie 3 dni od dni otwarcia ofert;

7) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia z Zamawiającym pisemnej umowy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty;

8)Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym terminie, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych prawidłowo ofert;

9) Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

IX. Dane osoby wyznaczonej po stronie Zamawiającego do kontaktowania się z oferentami

Informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela: Małgorzata Postójska Główna Księgowa, tel.: 564644442 adres e-mail:m.postojska@gkm.grudziadz.net, w terminie do dnia 13.07.2021 roku.

…………………………………..

(Data,podpis)


Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A. za obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku.

wzór Formularza ofertowego

………………………......

(Pieczęć Wykonawcy)

Rada Nadzorcza

Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego S.A.

ul. Hallera 4

86 -300 Grudziądz

Nazwa zamówienia: Badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki Akcyjnej za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku, a także sporządzenie sprawozdań z badania określających sytuację finansową spółki oraz jej wynik finansowy.

WYKONAWCA

Nazwa (firma) Wykonawcy ……………………………………………..

………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………

………………………………………………

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Imię i nazwisko: …………………………………………….Nr telefonu: …………………....

Nr faksu: ………………………………........Adres e-mail: ……………………………………

Ja (imię i nazwisko)……………………………………/my (imiona i nazwiska)………………………………………………………………………………….*niżej podpisany(i) działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy składającego niniejszą ofertę oświadczam (y), że:

1.Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w zapytaniu ofertowym zawierającym zaproszenie do składania ofert na usługę badanie sprawozdania finansowego Grudziądzkiego Klubu Motocyklowego Spółki Akcyjnej za rok obrachunkowy trwający od 1.11.2020 roku do 31.10.2021 roku oraz od 1.11.2021 roku do 31.10.2022 roku, zgodnie z warunkami i w terminach wymaganych przez Zamawiającego.

2.Cena oferty (kwota brutto) wynosi……………………………………………………… złotych (słownie złotych:…………………………………………………………………), w tym:

1)wartość netto………………………………………... …..............................................złotych

2)podatek od towarów i usług (VAT), stawka 23%, w wysokości………………………………………..............................................................złotych

Wyżej wymieniona cena oferty zawiera wszystkie koszty zawiązane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jest stała i niezmienna.

3.Do formularza ofertowego załączam(y) dokumenty i oświadczenia wg poniższej kolejności:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru/ewidencji

2)dokument zawierający wskazanie kluczowego biegłego rewidenta, który będzie przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego

3)dokument potwierdzający wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów

4)dokument potwierdzający wpis biegłego Rewidenta, o którym mowa w pkt 2, na listę biegłych rewidentów

5)oświadczenie o spełnieniu przez firmę audytorską ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

6)oświadczenie o spełnieniu przez kluczowego biegłego rewidenta, o którym mowa w pkt 2 ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

7)wykaz wykonanych usług (co najmniej trzy usługi) polegających na badaniu sprawozdania finansowego na rzecz podmiotów branży sportowej, w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z referencjami

8)kserokopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o sumie ubezpieczenia odpowiadającej wymaganiom wynikającym z ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

9)harmonogram prac określający metody i terminy prac związanych zbadaniem sprawozdania finansowego

10)projekt umowy z uwzględnieniem warunków zawartych w zapytaniu ofertowym

11).................................................................................................................................................

12).................................................................................................................................................

13).................................................................................................................................................

………………………….,dnia……………2021 roku

…………………...................................

podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

(W przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika)

Informacja dla Wykonawcy

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (firmy) i przedłożony wraz z dokumentem (dokumentami) potwierdzającym prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę (osoby) podpisujące ofertę

*niepotrzebne skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Szpil 05-07-2021 08:34:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Szpil 04-07-2021
Ostatnia aktualizacja: Monika Szpil 05-07-2021 08:34:21