Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Grudziądzki Klub Motocyklowy Spółka Akcyjna
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Walne Zgromadzenie

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy w oparciu o pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej;
 2. podjęcie uchwał w zakresie podziału zysku lub pokrycia straty;
 3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1, ustalenie zasad i wysokości ich wynagradzania, a także ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej;
 4. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
 5. zmiana Statutu Spółki;
 6. połączenie, podział i przekształcenie Spółki,
 7. rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów;
 8. emisja obligacji;
 9. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 10. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 11. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 12. przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;
 13. przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,
 14. uczestniczenie Spółki w innych spółkach prawa handlowego;
 15. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;
 16. wyrażenie zgody na wycofanie z rozgrywek drużyny żużlowej prowadzonej przez Spółkę;
 17. wyrażenie zgody na zbycie miejsca w lidze drużyny żużlowej prowadzonej przez Spółkę,
 18. wyrażenie zgody na start drużyny żużlowej w niższej klasie rozgrywek w przypadku braku możliwości uzyskania ponownej licencji na start w aktualnej klasie rozgrywek sportowych

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.

Zgody wszystkich akcjonariuszy – jednomyślności wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot:

 1. zmianę firmy i skrótu firmy, barw klubowych, znaku słowno-graficznego, jak również zmianę celu Spółki i siedziby Spółki
 2. zmianę postanowienia zakazującego zmiany poziomu ligowego rozgrywek drużynie prowadzonej przez Spółkę w sposób inny niż tak zwany sportowy, to jest poprzez awans lub spadek;
 3. zmianę postanowień o prawie poboru i możliwości jego pozbawienia;
 4. wyrażenie zgody na wycofanie z rozgrywek drużyny prowadzonej przez Spółkę;
 5. wyrażenie zgody na zbycie miejsca w lidze drużyny prowadzonej przez Spółkę; połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
 6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 7. zmianę któregokolwiek postanowienia niniejszego ustępu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Szpil 01-10-2014 12:11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Szpil 01-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Szpil 01-10-2014 12:13:50