Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Grudziądzki Klub Motocyklowy Spółka Akcyjna
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

STATUT SPÓŁKI

GRUDZIĄDZKIEGO KLUBU MOTOCYKLOWEGO S.A.

 

 1. Postanowienia ogólne. ----------------------------------------------------------------------

§ 1. 1. W celu prowadzenia działalności jako klub sportowy w rozumieniu przepisów o sporcie, Gmina Miasto Grudziądz, stowarzyszenie pod nazwą Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe z siedzibą w Grudziądzu, Zbigniew Marek Fiałkowski i Zdzisław Czesław Cichoracki zawiązują niniejszym Spółkę Akcyjną, zwaną dalej Spółką, na zasadach art. 301 i następnych kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Statutu.------------------------------------

2. Gmina Miasto Grudziądz, stowarzyszenie pod nazwą Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe z siedzibą w Grudziądzu, Zbigniew Marek Fiałkowski i Zdzisław Czesław Cichoracki są założycielami Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2. 1. Spółka istnieć będzie pod firmą Grudziądzki Klub Motocyklowy Spółka Akcyjna.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Spółka może używać skrótu: Grudziądzki Klub Motocyklowy S.A.------------------------

3. Spółka używać będzie żółto-niebieskich barw klubowych.-----------------------------------

4. Spółka używać będzie wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego przedstawionego w formie załącznika do Statutu.----------------------------------------------------------

5. Siedzibą Spółki jest miasto Grudziądz.----------------------------------------------------------

6. Działalność Spółki jako klubu sportowego obejmować będzie wyłącznie prowadzenie drużyny żużlowej.---------------------------------------------------------------------------------

§ 3. 1. Spółka może działać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Spółka może tworzyć na terenie kraju i za granicą swoje oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne, jak też tworzyć i uczestniczyć w spółkach, również z udziałem kapitału zagranicznego i w innych podmiotach, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 (paragrafu dziewiątego ustępu trzeciego). ---------------------------------- 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.---------------------------------------------------- § 4. 1. Spółka promować będzie miasto Grudziądz poprzez aktywność sportową. Spółka została założona w celu uczestnictwa w rywalizacji sportowej – rozgrywkach (zawodach) żużlowych. Przez popularyzację sportu, organizując sportowe imprezy masowe oraz uczestnicząc w wychowaniu fizycznym społeczeństwa, Spółka dążyć będzie do zbudowania pozytywnego wizerunku miasta Grudziądza. ----------------------------------------------

2. Drużyna prowadzona przez Spółkę nie może zmienić klasy rozgrywkowej w sposób inny niż tak zwany sportowy, to jest poprzez awans lub spadek. Wyłączona zostaje możliwość nabycia/kupna miejsca w danej klasie rozgrywkowej od innego podmiotu/klubu. Powyższy zakaz nie dotyczy nieodpłatnego nabycia praw do udziału w rozgrywkach sportowych od stowarzyszenia pod nazwą Grudziądzkie Towarzystwo Żużlowe z siedzibą w Grudziądzu. Dopuszczalny jest start drużyny żużlowej w niższej klasie rozgrywkowej w wypadku, gdy nie spełnia ona warunków dalszego uczestnictwa w aktualnie zajmowanej klasie rozgrywkowej Dopuszcza się zmianę klasy rozgrywkowej zgodnie z procedurami określonymi przez Polski Związek Motorowy..---------------------------------------------------------------

 1. Przedmiot działalności Spółki.-------------------------------------------------------------------

§ 5. 1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. działalność obiektów sportowych (93.11.Z);--------------------------------------------------------

 2. działalność klubów sportowych (93.12.Z);-----------------------------------------------------------

 3. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z);---------------------

 4. pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z);------------------------------------------

 5. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z); ------------------------------------

 6. produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (32.12.Z);-----------------------------------------

 7. sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B);----------------------------------------

 8. sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.24.Z);----------------------------------------

 9. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z);------------------------------------------------------------

 10. sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z);--

 11. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z);------------------------------------------------------------

 12. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z);----------------------------------------------------------------------------------------

 13. sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.65.Z);----------------------------------------------------------------------------------------------------

 14. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z);-

 15. sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z);------------------------------------------------------------

 16. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z);----------------------------------------------------------------------------------------------------

 17. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z);----------------------------------------------------------------------------------

 18. hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z);---------------------------------------------

 19. obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z);----

 20. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A);-----------------------------------

 21. ruchome placówki gastronomiczne (56.10.B);-----------------------------------------------------

 22. pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z);------------------------------------

 23. przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z);------------------------------------------------

 24. wydawanie książek (58.11.Z);--------------------------------------------------------------------------

 25. wydawanie gazet (58.13.Z);-----------------------------------------------------------------------------

 26. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z);------------------------------------

 27. pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z);------------------------------------------------------

 28. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z);----------------------------------------------------------------------------------------------------

 29. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z);----------------------

 30. działalność agencji reklamowych (73.11.Z);--------------------------------------------------------

 31. działalność związana z reprezentacją mediów (73.12);------------------------------------------

 32. działalność fotograficzna (74.20.Z);-------------------------------------------------------------------

 33. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z);----------------------------------------------------------------------------------------------------

 34. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z).-------------------

2. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.-----------------------------------------

3. Główny przedmiot działalności Spółki to działalność sportowa, wskazana w ust. 1 pkt 1-5. Jej charakter jest niegospodarczy niezarobkowy.------------------------------------------------

4. Uboczny przedmiot działalności Spółki to działalność wskazana w ust. 1 pkt 6 – 34. Działalność ta ma charakter zarobkowy. Całkowity dochód zostaje przeznaczony na działalność Spółki o charakterze sportowym. ---------------------------------------------------------------

 1. Kapitał zakładowy.--------------------------------------------------------------------------------------

§ 6.1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 761 000,00 (dwadzieścia jeden milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 21 761 (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden ) akcji imiennych zwykłych: serii A o numerach od 001 do 100, serii B o numerach od 001 do 806, serii C o numerach od 0001 do 1285, serii D o numerach od 0001 do 2285, serii E o numerach od 001 do 750, serii F o numerach od 001 do 750, serii G o numerach od 001 do 785, serii H o numerach od 0001 do 1500 , serii I o numerach od 0001 do 1000, serii J o numerach od 0001 do 2500, serii K o numerach od 0001 do 2500, serii L o numerach od 0001 do 2000 i serii Ł o numerach od 0001 do 2000, serii M o numerach od 0001 do 1500, serii N o numerach od 0001 do 2000 o wartości nominalnej po 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

2. Akcje serii A zostają objęte za wkłady pieniężne i zostaną w całości opłacone przed zarejestrowaniem Spółki do dnia 30 czerwca 2013 roku.-----------------------------------------

3. Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby niebędącej akcjonariuszem wymaga pisemnej zgody Zarządu. W przypadku odmowy zbycia, Zarząd w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji wyznacza nabywcę oraz cenę akcji. Cena akcji będzie równa wartości rynkowej określonej zgodnie z wyceną Spółki, sporządzoną nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy od zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. Cena jest płatna w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia uchwały Zarządu wskazującej nabywcę akcji. --------------------------------------------------------------------------

4. W przypadku zamiaru zbycia akcji, akcjonariusz powinien zaoferować je pozostałym akcjonariuszom, którym przysługuje prawo pierwszeństwa ich nabycia proporcjonalnie do już posiadanych akcji.---------------------------------------------------------------------

5. Prawo pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 4, wygasa z upływem jednomiesięcznego terminu od daty otrzymania oferty zakupu akcji. Za datę przyjęcia oferty uznaje się datę złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty zbywającemu lub datę nadania oświadczenia o przyjęciu oferty w polskiej placówce pocztowej.---------------------------------------

6. W przypadku nieskorzystania przez akcjonariuszy z prawa pierwszeństwa, zbycie akcji może nastąpić jedynie na tych samych warunkach i po tej samej cenie, jakie zostały zaoferowane akcjonariuszom.-----------------------------------------------------------------------------------

7. Naruszenie postanowień ust. 3-6 powoduje bezskuteczność zbycia akcji wobec Spółki, z tym zastrzeżeniem, że postanowień tych nie stosuje się do zbywania akcji przez Gminę Miasto Grudziądz. Zbywanie akcji przez Gminę Miasto Grudziądz następuje zgodnie z przepisami o gospodarce komunalnej oraz o komercjalizacji i prywatyzacji.----------------------

§ 7. 1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu oraz uchwały Walnego Zgromadzenia i następuje w drodze emisji nowych akcji.------------------------------------

2. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty gotówką lub wkładem niepieniężnym.------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna.----------------------------------------------------------------------------

§ 8. 1. Akcje Spółki mogą być umorzone z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.---------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego podejmuje Walne Zgromadzenie.--------

3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).--------------------------------------------------------------------------------

4. Za akcje umorzone wypłaca się akcjonariuszowi wynagrodzenie ustalone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------

§ 9. 1. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji uzależnione jest od udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie.----------------------------------------------------------

2. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). W interesie Spółki Walne Zgromadzenie jednogłośnie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.--------

3. Spółka nie może nabywać akcji innych sportowych spółek akcyjnych.-----------------

 1. Organy Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------------

§ 10. 1. Organami Spółki są:---------------------------------------------------------------------------1) Walne Zgromadzenie,-----------------------------------------------------------------------------------------2) Rada Nadzorcza,-------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Zarząd. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Członków pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej powołują założyciele.---------------

§ 11. 1. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.---

2. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.-----------------

3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście albo przez pełnomocników lub przedstawicieli.-------------------------------

4. Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej otwiera Walne Zgromadzenie i przeprowadza spośród osób uprawnionych do uczestniczenia wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------

5. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym. -----------------------------

§ 12. 1. Walne Zgromadzenia zwoływane są jako zwyczajne albo nadzwyczajne.-------

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.------------------------------------------------------------

§ 13. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.------------------------------------------------------------

2. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.---------------------------------------------------------------------------------

3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.--

4. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1% (jeden procent) kapitału zakładowego może żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------

§ 14. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie, wymaga:----------------------------------------

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy w oparciu o pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej;----------------------------------------------------------------------

 2. podział zysku lub pokrycie straty;---------------------------------------------------------------------

 3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1, ustalenie zasad i wysokości ich wynagradzania, a także ustalanie ilości członków Rady Nadzorczej;-----------------------------------------------------------------------------------------

 4. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;------------------------------------------------------------------------------------------------

 5. zmiana niniejszego Statutu Spółki;--------------------------------------------------------------------

 6. połączenie, podział i przekształcenie Spółki,-------------------------------------------------------

 7. rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz wybór likwidatorów;----------------------------------------

 8. emisja obligacji;--------------------------------------------------------------------------------------------

 9. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,--------------------------------------

 10. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, --------------------------------------------------------------------------------------------

 11. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;--------------------------------

 12. przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej;-------------------

 13. przyjęcie rocznych i wieloletnich planów Spółki,---------------------------------------------------

 14. uczestniczenie Spółki w innych spółkach prawa handlowego;---------------------------------

 15. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Zarządu;------------------------------

 16. wyrażenie zgody na wycofanie z rozgrywek drużyny żużlowej prowadzonej przez Spółkę;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17. wyrażenie zgody na zbycie miejsca w lidze drużyny żużlowej prowadzonej przez Spółkę, ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 18. wyrażenie zgody na start drużyny żużlowej w niższej klasie rozgrywek w przypadku braku możliwości uzyskania ponownej licencji na start w aktualnej klasie rozgrywek sportowych.-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 15. 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.---------------------------------------

 1. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------

 2. Akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1% (jeden procent) kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.-----------

§ 16. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.----------------------------------

§ 17. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.---------------------

2. Zgody wszystkich akcjonariuszy – jednomyślności wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia mające za przedmiot: -------------------------------------------------------------------------

 1. zmianę firmy i skrótu firmy (wymienionych w § 2 ust. 1 i 2), barw klubowych (wymienionych w § 2 ust. 3), znaku słowno-graficznego (wymienionego w § 2 ust. 4), jak również zmianę celu Spółki (opisanego w § 4 ust. 1) i siedziby Spółki (wymienionej w § 2 ust. 5);-----------------------------------------------------------------------------

 2. zmianę postanowienia § 4 ust. 2 zakazującego zmiany poziomu ligowego rozgrywek drużynie prowadzonej przez Spółkę w sposób inny niż tak zwany sportowy, to jest poprzez awans lub spadek;----------------------------------------------------------------------------

 3. zmianę postanowień § 9 ust. 2 o prawie poboru i możliwości jego pozbawienia;--------

 4. wyrażenie zgody na wycofanie z rozgrywek drużyny prowadzonej przez Spółkę;-------

 5. wyrażenie zgody na zbycie miejsca w lidze drużyny prowadzonej przez Spółkę;-------

 6. połączenie, podział i przekształcenie Spółki;-------------------------------------------------------

 7. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,--------------------------------------

 8. zmianę któregokolwiek postanowienia niniejszego ustępu.-------------------------------------

§ 18. 1. Głosowanie jest jawne.------------------------------------------------------------------------

2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.---------------------------------------------------------------------------

3. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.-------------------------

4. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.------------

§ 19. 1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani lub wyznaczani w następujący sposób:

1) Gmina Miasto Grudziądz wyznacza i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej (uprawnienie osobiste),

2) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

2. Członków Rady Nadzorczej, w przypadku delegowania do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, wiąże zakaz konkurencji.-----------------------------------------------------------

3. Członkowie Zarządu, prokurenci, likwidatorzy i pracownicy Spółki nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------

4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powołani na kolejne kadencje.------------------------------

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Sekretarza.-------------------------------------

§ 20. 1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest sprawować stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.----------------------------------------------------------

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami wymienionymi w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie, należy: ------------------------------------------

 1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny;---------------------------------------------------------------------

 2. zapewnienie, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości; -----------------------------

 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy;-------------------------------------------------------------------------------------

 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;---------------------------------------------------

 5. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie;---------------

 6. opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia (za wyjątkiem uchwał podejmowanych bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia);------------

 7. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego;--

 8. wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą 1/10 (jedną dziesiątą) pokrytego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki.-----------

§ 21.1. Rada Nadzorcza działa kolegialnie. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.----------------------------------------------------------

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia stosownie do wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. O posiedzeniu zawiadamia się członków listami poleconymi, telefaksem lub pocztą elektroniczną – z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad – wysłanymi co najmniej 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia mogą odbywać się bez formalnego zwołania (bez zawiadomienia), gdy wszyscy członkowie są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Zmiana porządku obrad Rady Nadzorczej może nastąpić, gdy na posiedzeniu są obecni wszyscy jej członkowie i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad.------------------

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad dopiero w trakcie danego posiedzenia Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------

7. Rada Nadzorcza uprawniona jest podjąć skutecznie uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.-----------------

8. Podejmowanie uchwał  przez Radę  Nadzorczą w trybie określonym w ust. 6 i 7 nie może dotyczyć  powołania, odwołania i zawieszenia   w czynnościach członka

Zarządu.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami są dokonywane wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a gdy to nie jest możliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-------------------------------------------------------------------

§ 22. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich członków.------------------------------------------------------------------------------

 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki---------------------------------------------------

 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.--------------------------------------------

4. Rada Nadzorcza może powierzyć wykonywanie określonych czynności nadzoru jej poszczególnym członkom.----------------------------------------------------------------------------------------

§ 23. 1. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu oraz jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu.----------------------------------------------------------------------------------

2. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu mogą być powołani na kolejne kadencje.-----------------------------------------------------------------------------

3. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie.-----------------------------------

§ 24. 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz wykonując swoje prawa i obowiązki ze starannością właściwą profesjonaliście, przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień niniejszego Statutu, odpowiednich wewnętrznych regulaminów, uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.-------------------------------------

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu (reprezentacja samoistna), a w przypadku Zarządu wieloosobowego dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu z prokurentem (reprezentacja łączna).--------------------------------------------------------------------------------------------

3. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.-----------------------------------------------------------------------------------

§ 25. 1. Członek Zarządu nie może, bez zgody Spółki, zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki. Zgody udziela organ uprawniony do powołania Zarządu.

2. Zakazane jest udzielanie lub poręczanie przez członków władz Spółki pożyczek innej spółce działającej w tej samej dyscyplinie sportowej.-----------------------------------------------

§ 26. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Rachunkowość Spółki.--------------------------------------------------------------------------------

§ 27. 1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób dokładnie odzwierciedlający jej przychody i koszty oraz zyski.-------------------------------

2. Rokiem obrotowym jest okres od dnia 1 listopada danego roku kalendarzowego do dnia 31 października kolejnego roku kalendarzowego.----------------------------------------------------

§ 28. Zarząd jest obowiązany w terminie ustawowym sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za miniony rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.---------------------------------------------------------

 1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki.------------------------------------------------------------------

§ 29. 1. Rozwiązanie Spółki w następstwie uchwały Walnego Zgromadzenia lub innej przyczyny przewidzianej prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.------------------------

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie uchwałą powoła inne osoby do pełnienia tej funkcji.------------------------------------------------------------------

3. Podział między akcjonariuszy majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem roku od dnia ostatniego ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli.---------------------------------------------------

4. Majątek wskazany w ust. 3 dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do posiadanych przez nich akcji.------------------------------------------------------------------------------------

 1. Postanowienia końcowe.------------------------------------------------------------------------------

§ 30. 1. Ogłoszenia Spółki zamieszczane będą przez Zarząd w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zarząd może decydować o dodatkowej publikacji niektórych ogłoszeń w wybranych dziennikach lub czasopismach oraz wywieszeniu w lokalu Spółki.-------------------------------------

§ 31. Przewidywane koszty obciążające Spółkę związane z jej utworzeniem wynoszą 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych).--------------------------------------------------------------------------------

§ 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------

 


 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 STATUT SPÓŁKI 7.02.2022.docx (DOCX, 20.59Kb) 2022-03-29 07:44:43 87 razy
2 17_03_2022_13_21_28_statut Spółki .docx (, 20.44Kb) 2022-03-17 13:21:28 4 razy
3 statut Spółki .docx (, 20.69Kb) 2022-03-17 13:19:42 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Szpil 18-02-2022 09:11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Szpil 18-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Monika Szpil 08-04-2022 10:43:49